menu

O projekcie

Projekt pn. ,, Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk” jest dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Powiatu Szczycieńskiego i Gminy Miejskiej Swietłogorsk poprzez rozwój turystyki transgranicznej.

W ramach projektu Powiat Szczycieński zakłada: budowę ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno –Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty o długości 22,72 km. Zadanie będzie obejmować remont wiaduktów, pokrycie kosztów dokumentacji technicznej oraz nadzoru budowlanego. Po nowowybudowanej ścieżce zostanie zorganizowany rajd rowerowy, w którym wezmą udział przedstawiciele obydwu partnerów.

Partner z Rosji planuje przebudowę i modernizację parku w Swietłogorsku, która będzie obejmowała przebudowę / budowę nowych chodników i cokołów, nowego ogrodzenia ozdobnego związanego z historycznym dziedzictwem lokalizacji i rewitalizację części rodzinnego obszaru sportowego. Ponadto planuje się przywrócenie rzeźby „Nosiciel wody” i instalację wodospadu obok niej, a także wykonywanie kopii posągowych „Sfinksów”. W parku "Listennichny" zostanie zainstalowana Scena Letniej Sztuki Centralnej. Nowoczesny obiekt zostanie wyposażony w system nagłaśniający, punkty wi-fi i system nadzoru wideo. Dodatkowo Gmina Miejska Swietłogorsk zakupi instrumenty muzyczne, kostiumy dla artystów i dla dziecięcego zespołu tanecznego.

Zorganizowany zostanie ,,Międzyregionalny festiwal sztuki w Swietłogorsku oraz ,,Międzyregionalny bank repertuarowy", w ramach którego odbędą się wydarzenie kulturalne takie jak: wystawa, koncert, spotkania na temat zachowania dziedzictwa kulturowego oraz festiwale. Wydarzenia te zostaną utrwalone na zdjęciach i filmach.

Beneficjent ze Swietłogorska będzie promował projekt w mediach społecznościowych, prasie a także poprzez wydanie publikacji, będzie też odpowiedzialny za stworzenie internetowej bazy danych dla transgranicznej współpracy w zakresie turystyki.

Zorganizowane zostaną dwie konferencje: otwierająca w Szczytnie, zamykająca w Swietłogorsku oraz dwa seminaria na temat rozwoju turystyki transgranicznej: jedno w Szczytnie oraz jedno w Swietłogorsku.

Całkowity koszt projektu to 1 155 462,88 €, (5 026 263,53 zł), który w 90% będzie dofinansowany przez budżet Programu. Łączny koszt zadań Powiatu Szczycieńskiego wyniesie 625 819,99 € ( 2 722 316,95 zł) i zostanie sfinansowany w kwocie 563 237,99 € (2 450 085,25 zł) z wkładu Unii Europejskiej, pozostała kwota 62 582 € (272 231,7 zł) z wkładu własnego: 70 % z budżetu Gminy Dźwierzuty, 30% z budżetu powiatu. Zadania partnera ze Swietłogorska wyniosą 529 642,89 € z czego 476 678,60 € pokryje wkład Federacji Rosyjskiej, a 52 964,29 € Administracja Gminy Miejskiej Swietłogorsk.