menu

Zaproszenia do złożenia oferty.

2019-11-28 11:09:47 (ost. akt: 2019-11-28 11:23:38)

Powiat Szczycieński zaprasza do złożenia oferty cenowej (w formie ryczałtu) na Wykonanie audytu projektu pn. „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny 3: Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0006/18-00.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

Treść Zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami dostępna na stronie:
BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pok. 214 (biuro podawcze), II piętro do dnia 06.12.2019 r., do godz. 11.00.