menu

Konferencja otwierająca projekt pn. "Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk"

2019-12-10 13:37:54 (ost. akt: 2019-12-10 14:20:39)

Dnia 5.12.2019 r. w auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie, odbyła się konferencja oficjalnie otwierająca projekt pn. "Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk". Spotkanie zostało zorganizowane przez Wspólny Zespół Zarządzający Projektem.

Uczestnicy z Polski i Rosji zostali przywitani przez gospodarzy wydarzenia: Starostę Szczycieńskiego Jarosława Matłacha oraz Vladimira Bondarenko Szefa Administracji Gminy Miejskiej Swietłogorsk.
Na wstępie Starosta Szczycieński opowiedział o rozwoju współpracy z rosyjskim partnerem na przestrzeni ostatnich 7 lat. Następnie przedstawił główne założenia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, z którego Powiat Szczycieński, jako Beneficjent Wiodący otrzymał dofinansowanie na realizację zadania. Zaprezentował główne założenia projektu oraz oczekiwany wpływ na rozwój turystyki w obu regionach.
Joanna Agata Popielarz-Dzielińska - Kierownik Projektu przedstawiła analizę potrzeb wdrożenia projektu transgranicznego. Omówiła szczegółowo cele projektu i działania, które mają być środkiem do ich realizacji. Uczestnicy zostali poinformowani o kosztach projektu w rozbiciu na zadania Gminy Miejskiej Swietłogorsk i Powiatu Szczycieńskiego, dofinansowanie z Programu, wkłady własne, w tym z budżetu Gminy Dźwierzuty. Przedstawione zostało indywidualne działanie infrastrukturalne Beneficjenta Wiodącego tj. budowa ścieżki rowerowej na obszarze Gminy Dźwierzuty, a także jej komplementarny charakter.
Vladimir Bondarenko na początku swojego wystąpienia opowiedział o wspólnych wydarzeniach realizowanych w ramach partnerstwa zawartego w 2012 roku. Przedstawił zakres modernizacji parku Modrzewiowego oraz omówił działania, mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Na koniec konferencji partnerzy zachęcali do odwiedzania sąsiednich terenów. Nie zabrakło wspomnień i anegdot dotyczących wzajemnej współpracy.
Z uwagi na transgraniczny charakter konferencji, prezentacje zostały wyświetlone w dwóch wersjach językowych, a wypowiedzi były tłumaczone przez Ryszarda Łopatkę konsultanta ds. współpracy transgranicznej i rozwoju.

Prezentacja Powiat Szczycieński

Prezentacja Swietłogorsk

презентация Szczytno

Презентация Светлогорск

5 декабря 2019 года в актовом зале Школьного комплекса № 2 в Щитно конференция официально открыла проект под названием
«Развитие трансграничного туризма в Щитненском и Светлогорском городских округах». Встреча была организована Объединенной группой управления проектом.
От лица организаторов мероприятия участников из Польши и России поприветствовали Староста города Щитно и Глава администрации муниципального образования “Светлогорский городской округ”.
В начале Староста города Щитно рассказал о развитии сотрудничества с российским партнером за последние 7 лет. Затем он представил основные положения Программы приграничного сотрудничества между Польшей и Россией на 2014–2020 годы, из которой Щитно, как ведущий бенефициар, получил финансирование для выполнения этой задачи. Он представил основные положения проекта и рассказал об ожидаемом влиянии на развитие туризма в обоих регионах.
Джоанна Агата Попелярз-Дзелиньска - руководитель проекта представила анализ потребностей в реализации трансграничного проекта. Она подробно обсудила цели проекта и мероприятия, которые должны стать средством их достижения. Участники были проинформированы о расходах по проекту с каждой стороны, а также о софинансировании из Программы и собственном вкладе, в том числе из бюджета коммуны Девежуты. В рамках мероприятия была представлена индивидуальная инфраструктурная идея Ведущего бенефициара - строительство велосипедной дорожки в коммуне Девежуты.
В начале своего выступления глава Светлогорска Владимир Бондаренко рассказал о совместных действиях, реализованных в рамках партнерства, заключенного в 2012 году. Он рассказал о масштабах модернизации парка «Лиственничный» и представил мероприятия по сохранению культурного и исторического наследия.
В конце конференции партнеры призвали всех участников встречи чаще посещать приграничные районы.
Из-за трансграничного характера конференции презентации были представлены в двух языковых версиях, а выступления спикеров были переведены Ричардом Лопаткой, консультантом по сотрудничеству и трансграничному развитию.