menu

Szacowanie wartości zamówienia.

2020-04-29 14:05:44 (ost. akt: 2020-05-08 10:19:40)

Powiat Szczycieński zaprasza do złożenia wyceny usługi zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty”, wynagrodzenie ryczałtowe.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej
w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”. Umowa o dofinansowanie projektu Nr PLRU.01.01.00-28-0006/18-00. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny 3: Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

Treść zaproszenia do złożenia wyceny usługi wraz z Formularzem wyceny dostępna na stronie:
BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro

Wycenę, tj. wypełniony, podpisany i zeskanowany „Formularz wyceny” proszę przesłać na adres mailowy: zampubl@powiat.szczytno.pl w terminie do dnia 08.05.2020 r.


Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Powiat Szczycieński i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska - Rosja 2014 – 2020.