menu

Zaproszenie do złożenia oferty.

2020-06-29 15:04:45 (ost. akt: 2020-06-29 15:10:02)

Powiat Szczycieński zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty”, wynagrodzenie ryczałtowe.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”. Umowa o dofinansowanie projektu Nr PLRU.01.01.00-28-0006/18-00. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny 3: Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

Treść zaproszenia do złożenia oferty:
BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro

Ofertę na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2020 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, wejście główne,
II piętro, w punkcie Obsługi Interesanta (stanowiska przy pokoju nr 214 Biuro Podawcze).

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Powiat Szczycieński i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska - Rosja 2014 – 2020.