menu

Podpisanie umowy na budowę ścieżki - II etap

2020-07-22 10:03:41 (ost. akt: 2020-07-22 10:42:06)

Dnia 21.07.2020 roku, w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty’’ odbyło się podpisanie umowy przez przedstawicieli Powiatu Szczycieńskiego: Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha, Wicestarosty Powiatu Szczycieńskiego Jerzego Krzysztofa Szczepanka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Agnieszki Gałązki z Wykonawcą: firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Parzniewskiej 10,05-800 Pruszków

Kontrakt o wartości 5 461 841,29 zł brutto zostanie pokryty z trzech źródeł:
1. dofinansowanie Programu Polska- Rosja 2014-2020: 2 076 669,67 zł
2. wkład własny Powiatu Szczycieńskiego: 1 015 551,49 zł.
3. wkład z budżetu Gminy Dźwierzuty: 2 369 620,13 zł

Przy tej okoliczności, przedstawiciele Zarządu Powiatu Szczycieńskiego podpisali umowę na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla ww. zadania. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty, została wybrana oferta firmy: T.S. Consulting Tomasz Soin, z siedzibą: Klebark Mały 20A, 10-687 Olsztyn z ceną 22 939,50 zł brutto. Wartość umowy zostanie pokryta z trzech źródeł:
1. dofinansowanie Programu Polska- Rosja 2014-2020: 17 617,50 zł
2. wkład własny Powiatu Szczycieńskiego: 1 596,60 zł.
3. wkład z budżetu Gminy Dźwierzuty: 3 725,40 zł

W uroczystym podpisaniu umów udział wzięły również przedstawicielki Gminy Dźwierzuty, która jest partnerem w projekcie pn. ,, Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”: Pani Wójt Marianna Bogusława Szydlik , Pani Skarbnik Agata Urbańska i Pani Sekretarz Barbara Trusewicz.

W ramach umowy na roboty budowlane zostanie wybudowana ścieżka rowerowa na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno –Biskupiec na terenie Gminy Dźwierzuty o długości 22,72km., szerokości 2,0m o nawierzchni z mas bitumicznych z poboczem lewostronnym i prawostronnym, oznakowaniem bezpieczeństwa pionowym i poziomym, zagospodarowaniem zielenią. Wybudowane zostaną dwa miejsca obsługi rowerzystów: w miejscowości Dźwierzuty i Popowa Wola. Zadanie będzie obejmować również remont wiaduktów wzdłuż ścieżki. Początek trasy znajduje się na granicy gmin Szczytno i Dźwierzuty (w miejscu, w którym zakończono pierwszy etap inwestycji dofinansowanej ze środków RPO WiM 2014-2020), koniec robót znajduje się na granicy gmin Dźwierzuty i Biskupiec, na granicy ,, Łąki Dymerskiej’’.