menu

Zaproszenie do złożenia oferty

2021-03-19 11:17:02 (ost. akt: 2021-03-19 11:25:39)

Powiat Szczycieński zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykonanie mapy Szlaków Rowerowych Powiatu Szczycieńskiego”, wynagrodzenie ryczałtowe. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”.


Powiat Szczycieński zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykonanie mapy Szlaków Rowerowych Powiatu Szczycieńskiego”, wynagrodzenie ryczałtowe.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”. Umowa o dofinansowanie projektu Nr PLRU.01.01.00-28-0006/18-00. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny 3: Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

Treść zaproszenia do złożenia oferty:
https://bip.powiatszczycienski.pl/zamowienia_publiczne/10010/130/Wykonanie_mapy_Szlakow_Rowerowych_Powiatu_Szczycienskiego/


Ofertę na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty należy złożyć
w terminie do dnia 30.03.2021 r., do godz. 11:00:
1) w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1,
12-100 Szczytno, wejście główne, II piętro, w punkcie Obsługi Interesanta (stanowiska przy pokoju nr 214 Biuro Podawcze)
lub
2) na adres e-mail: zampubl@powiat.szczytno.pl w temacie wpisując: Oferta na mapę turystyczną.
Szczegółowe informacje w treści Zaproszenia.


Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Powiat Szczycieński i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska - Rosja 2014 – 2020.